Uppdrag

Projektledning – CPQ system på Ericsson

EricssonPeriod: September 14 – Februari 16
Typ av projekt: Utvecklings- och införandeprojekt

Uppdraget var att bygga ett nytt CPQ (Configure Price Quote) system för Ericssons produkter och tjänster. Systemet ersätter 3 system och ska integrera mot 12 andra system. Projektet innefattade rekrytering av personal, upprättande av utvecklingsprocess enligt scrum, integrationsstrategi, övergångsstrategi samt krav-, besluts- och release processer. Projektet innefattade också upprättande av change- och governance process. Externa parter var 4 större initiativ/program på Ericsson, ett flertal systemförvaltningar och projekt, 2 styrgrupper och 3 globala referensgrupper.  Projektupplägg var scrum of scrums, continous integration, automatiserad test och automatiserad release process. I arbetet ingick att upprätta en Master databas samt migrera över data från de fem databaser som ska ersättas eller kompletteras. Arbetet involverade i genomsnitt 27 konsulter från Sverige och Indien.

Projektledning – Ärendehanteringssystem på Polisen

PolisenPeriod: Mars 12 – Juni 14
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt

Uppdraget var att bygga ett gemensamt ärendehanteringssystem för 21 polismyndigheter i Sverige samt migrera över data från vapenhandläggningssystemet. Migreringsuppdraget var omfattande och mycket höga krav ställdes på datakvalitet, säkerhet och sekretess. Lösningen som levererats består av funktionalitet för att handlägga vapenlicenser, delgivningsärenden, tillståndshandläggning samt en digitaliserad handläggningsprocess. Lösningen bygger på Siebel och integrerade mot 8 system. Arbetet involverade 20 konsulter samt lika mängd personal från verksamheten.

Projektet arbetade agilt och kombinerade automatisk test  med traditionell manuell test i nära samarbete med verksamheten. Under uppdraget upprättades en förvaltning som arbetar enligt Scrum.

Projektledning – Diarieföringssystem på Polisen

PolisenPeriod: Mars 12 – Maj 13
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt

Uppdraget var att bygga ett gemensamt diarieföringssystem för 21 polismyndigheter i Sverige samt migrera över data från samtliga befintliga. I arbetet ingick även att bygga en lösning för att hantera utlänningsärenden. Lösningen byggde på Siebel och integrerade mot 5 system. Arbetet involverade 10 konsulter samt personal från verksamheten. Migreringsuppdraget var omfattande och höga krav ställdes på datakvalitet, säkerhet och sekretess. Projektet arbetade agilt med manuella tester i nära samarbete med verksamheten. Utrullning skede fasat under 6 månader.

Projektet vann uppmärksamhet och utsågs till en av Sveriges 5 bästa projekt

Projektledning – Integration av ärendehanteringssystem med betaltjänst på Polisen

PolisenPeriod: Okt 11  – Mars 12
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt och Införandeprojekt

Uppdraget var att tekniskt integrera ärendesystem för passhandläggning, registerutdrag och delgivning med en ny betalningslösning. I arbetet användes workshop som metodik för att stärka krav och arkitekturarbetet. Verksamhetens påverkan var stark. Betalningslösningen bestod av ett nytt nationellt kassasystem, en betaltjänst samt ett affärssystem (Agresso)..

Utredning – Alternativa betalningsvägar för Polisen

PolisenPeriod: Juni 11  – Sept 11

Uppdraget var att utreda hur betalning över Internet eller mobila betallösningar kan användas för att betala för ärendehandläggning. De befintliga betalningskanalerna var tänkta att antingen ersätta eller komplettera befintliga betalningsvägar. Arbetet innefattade PSP:er, Banker, Nät och säkerhetsavdelning på Polisen samt krav från ett större projekt på Polisen.

Utredning – Integration av ärendehanteringssystem med betaltjänst på Polisen

PolisenPeriod: Feb 11  – Juni 11

Uppdraget var att utreda hur nio olika ärendehanteringssystem tekniskt integrerar över olika API:er med en ny betalningslösning samt hur verksamheten bör förändras för att möta de nya möjligheterna. Utredningen visade på hur spårbarhet av ärenden kan upprättas samt vilka effektiviseringsvinster som kan göras. I utredningen uppskattades kostnad och tidplan för ett faktiskt genomförande. Betalningslösningen bestod av ett nytt nationellt kassasystem, en betaltjänst samt ett affärssystem (Agresso). Arbetet täckte olika varianter av handläggar- och ekonomiprocesser hos ett flertal polismyndigheter i Sverige

Utredning och projektledningsstöd – Tjänsteplattform för Teliasonera

TeliaSoneraPeriod: Juni 10  – Jan 11
Typ av projekt: Program, Utvecklingsprojekt och verksamhetsprojekt

Utredningsobjekt 1: Komplexa integrationslösningar
Utredningsobjekt 2: Kompatibilitet med integrationsprojektet
Utredningsobjekt 3: Utvärdering av säkerhetskrav
Utredningsobjekt 4: Framställning av anpassad projektmodell
Utredningsobjekt 5: Granskningar av avtal, projektplaner och andra projektdokument

Projektledning – Ny reseplanerare och andra webbtjänster på sl.se samt nytt tidtabellsproduktionssystem för SL och trafikentreprenörerna

SLPeriod: Maj 08 – Maj 10
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt och Införandeprojekt

Uppdraget var att skapa realtid.sl.se, förnya reseplaneraren.sl.se samt och förbättra tjänsten storningsinformation.sl.se I uppdraget ingick också att skapa ett system som skapar tidtabeller för spårtrafiken. Huvudsaklig uppgift var att utreda, kravställa, rekrytera, beställa, administrera och följa upp utvecklingsuppdrag från 8 leverantörer, sköta driftsorienterade frågor, ställa upp leverans och underhållsavtal samt styra en projektgrupp.

Projektledning – Införande av säker hantering av Tradingdata för Teliasonera International Carrier

TeliaSonera International CarrierPeriod: Oktober 07 – Februari 08
Typ av projekt: Införandeprojekt

Uppdraget var att införa en säker hantering av CDR flödet till Tradingprocess. Huvudsakliga uppgifter var att ställa upp SLA och metod för hantering av denna samt komplettering och beställning av nya larm. Flertalet analyser gjordes av driftsprocessen och mycket arbete lades på att skapa beslutsunderlag för ledningen för att bereda väg för nödvändiga förändringsbeslut.

Utredning – Säker hantering av Trading data för Teliasonera International Carrier

TeliaSonera International CarrierPeriod: Juni 07 – Oktober 07

Uppdraget var att kartlägga dataflödet för en Tradingprocess och orsaker till varför kritisk data hindrades nå Trading verksamheten enligt den önskade tillgängligheten. I uppdraget ingick att föreslå kortsiktiga och långsiktiga lösningar för hur dataflödet ska hanteras och övervakas av IT och den övriga verksamheten. Utredningen behandlade övervakning, larm, tekniska lösningar samt klassisk och flödes orienterad SLA.

Utredning – Ärendehanteringssystem för Alfa-kassan

Alfa kassanPeriod: November 06 – Juni 07

Utredningsobjekt 1: GAP analys mellan nuvarande och kommande ärendehanteringssystem
Utredningsobjekt 2: PENG analys för kommande ärendehanteringssystem
Utredningsobjekt 3: Projektplan för införandet av kommande ärendehanteringssystem
Utredningsobjekt 4: Kravställning gentemot leverantör för saknad funktionalitet
Utredningsobjekt 5: Val av nytt medlemshanteringssystem och handlingsplan för införandet
Utredningsobjekt 6: Val av ny skanninglösning och handlingsplan för effektivisering

Projektledning – Intranät för Skatteverket

SkatteverketTidplan: December 05 – Oktober 06
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt och Införandeprojekt

Uppdraget var att införa ett intranät som effektiviserade hanteringen av intern information samt digitaliserade och rationaliserade bort interna tidskrifter. Utmaningen var att navigera i en organisation under förändring, med flera kravställare och under stark tidspress. Ett antal verksamhetskritiska processer infördes för att understödja drift och underhåll. En väl fungerande dialog med ledningen samt skatteverkets regioner och stabsfunktion var en viktig framgångsfaktor.

Projektledning – Webbplats för Skatteverket (skatteverket.se m.fl)

SkatteverketTidplan: November 04 – December 05
Typ av projekt:  Utvecklingsprojekt och Införandeprojekt

Uppdraget var att byta plattform. Utmaningen var en omfattande kvalitetsdialog med leverantörer, verksamhetsförändringar och upprättandet av en acceptansmiljö. Av naturliga skäl var det också höga krav på prestanda och tillgänglighet. Projektet innefattade omfattande dialog med inköpsorganisation, den högre ledningen, personalenheten och ledning för olika operativa verksamheter.

Tidigare uppdrag

Utredning – Effektivisering av orderflöde åt större operatör
Oktober 04 – December 04

Affärsansvar och försäljning – Etablering av nya affärer för ett större konsult företag
December 97 – Juni 04

Utredning – TIBCOlösning åt större telekom leverantör
April 02 – Juni 02

Upphandling – SignOn server åt större operatör
April 01 – Juni 01

Projektledning – Systemintegration åt större operatör av ärendehanteringssystem och Billingsystem gentemot bredbandstjänst
September 00 – Maj 01

Utredning – Nätarkitektur för bredbandstjänst åt större operatör
Augusti 00 – December 00

Projektledning – Tjänst och infrastruktur (ärendehanteringssystem och Billingsystem) för bredbandstjänst åt större operatör
November 98 – Augusti 00

Projektledning – Coach åt projektledning åt större operatör
Mars 98 – Juni 98

Utredning – Nationellt IP-nät åt större myndighet (RPS)
Augusti 98 – Mars 99

Projektledning – FrameRelay & ATM tjänst åt större operatör
Augusti 97 – Augusti 98

Projektledning – FrameRelay tjänst åt större operatör
Dec 96 – Augusti 97

Projektledning – Pagingswitch åt större telekom leverantör
Augusti 95 – November 96

Utredning – Kostnadsutredningar (TK, LCC, ABC) åt större telekom leverantör
Augusti 91 – Augusti 93

Utveckling – C++ och Configuration Management åt större telekom leverantör
Augusti 93 – Augusti 95